Kastanjehout natuurlijk!

Algemene voorwaarden

LET OP: HOUT IS EEN NATUURPRODUCT HOUD REKENING MET VERANDERING EN VERKLEURING

HOUT IS EEN NATUURPRODUCT DAT CONTINU VERANDERT
Het hout van Kastanjehout-Natturlijk is een écht duurzaam natuurproduct. U kunt erop rekenen dat wij u uitsluitend het beste hout leveren tegen een gunstige prijs. Belangrijk is dat u zich realiseert dat hout continu verandert door warmte, vocht, luchtdrukverschil en licht. We noemen dit de ‘werking’ van het hout. Weersomstandigheden en andere invloeden van buitenaf kunnen de structuur, kwaliteit en kleur van hout beïnvloeden. Zo vergrijst hout door zonlicht. Als het hout nat wordt, zet het uit en als het droogt, krimpt het. Hierdoor kunnen er spanningen ontstaan waardoor het hout kromtrekt of kan scheuren. De mate waarin hout verandert, verkleurt, kromtrekt of scheurt is niet te voorspellen. Dat is geheel afhankelijk van de verschillende (weers)omstandigheden. Uiteindelijk krijgt met name hardhout na verloop van tijd haarscheuren in het oppervlak. Omdat hout een echt natuurproduct is, kunnen we geen garantie geven voor wat betreft verkleuring, scheuren of kromtrekken.

HOUT BLOEDT EN KAN VLEKKEN VEROORZAKEN
In de houtvaten van elke houtsoort zitten stoffen die in water oplossen. Door neerslag kunnen bruine kringen in het hout ontstaan. Dit noemen we het ‘bloeden’ van hout. Hier is niets tegen te doen. De bruine kringen worden veroorzaakt door onder andere looizuur dat van nature in de boom zit. Is een plank een aantal keren goed nat geweest, dan stopt het bloeden. In kastanje- en eikenhout zit veel looizuur. Wij adviseren u hekwerk en palen daarom nooit direct op een stenen ondergrond te plaatsen. Het looizuur kan vlekken veroorzaken die lastig te verwijderen zijn. Hier kunnen wij geen aansprakelijkheid voor nemen.

VERKLEURING IJZERDRAAD
De werking tussen tannine (looizuur) in hout en ijzerdraad veroorzaakt door oxidatie bruine, roestachtige vlekken. Heeft u een kastanjehouten hekwerk of een ander houtwerk dat afgewerkt is met ijzerdraad, dan kan het lijken dat het ijzerdraad verroest is. Het ijzerdraad dat wij gebruiken is echter gegalvaniseerd en zal niet direct gaan roesten. U kunt de bruine kleur makkelijk wegvegen. Bovendien spoelt neerslag de bruine vlekken weg.

RECYCLING
Ons hout is een natuurproduct en in principe onbehandeld. Dat betekent dat het hout biologisch afbreekbaar is. Het is bijvoorbeeld ook geschikt voor de kachel.

PRIJS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 • Kijk op onze webshop voor de actuele prijzen.
 • Prijzen zijn exclusief kosten van levering en montage.
 • Afhalen van uw bestellingen kan bij onze locatie in de Beemster.
 • Wij leveren uw bestelling graag met zorg bij u af. Voor leveringen binnen Nederland rekenen wij bij een vast bedrag van € 75-- (incl. btw)   met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen (toeslag € 15,-) en de Waddeneilanden (tarieven op aanvraag). Uiteraard kunnen wij ook het leveren buiten Nederland voor u verzorgen. Informeer naar onze tarieven.
 • Op al onze aanbiedingen en alle met ons afgesloten transacties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

DISCLAIMER
Drukfouten voorbehouden.
Wijzigingen in specificaties en prijzen voorbehouden.
Alle genoemde prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schapenhek.nl en haar contractspartij, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37088752

Artikel 1. Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SCHAPENHEK.NL en haar contractspartij.

 • Schapenhek.nl (geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 37088752
 • Contractspartij: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst, werk en/of zaak van Schapenhek.nl wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte of aanbieding wordt verstrekt
 • Opdracht: iedere overeenkomst tussen Schapenhek.nl en Contractspartij
 • Zaak: het voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke object
  Werk: het product van bouwkundige zaken in zijn geheel, dat er toe bestemd is als zodanig een economische en/of technische functie te vervullen

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schapenhek.nl en Contractspartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Schapenhek.nl, voor de uitvoering waarvan door Schapenhek.nl derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Contractspartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Schapenhek.nl en Contractspartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Indien Schapenhek.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Schapenhek.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Schapenhek.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Schapenhek.nl kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien Contractspartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Schapenhek.nl daaraan niet gebonden. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij Schapenhek.nl anders schriftelijk aangeeft.
 5. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Schapenhek.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Overeenkomst, uitvoering van de overeenkomst en prijs

 1. De overeenkomst tussen Schapenhek.nl en Contractspartij wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit (de aard van) de overeenkomst anders voorvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere contractsduur overeenkomen.
 2. Schapenhek.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Contractspartij Schapenhek.nl schriftelijk in gebreke te stellen. Schapenhek.nl dient daarbij een redelijke termijn, van maximaal drie maanden, te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Schapenhek.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De eventuele toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien Schapenhek.nl met Contractspartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Schapenhek.nl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze vaste prijs indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. In geval Schapenhek.nl de prijsverhoging aan Contractspartij doorberekent binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, is Contractspartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 6. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn niet in de prijs van het werk begrepen:
 • de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, herstel- of ander bouwkundig werk; b. de kosten voor aansluiting van elektriciteit en/of andere infrastructurele voorzieningen;
 • de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 • de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.

Artikel 5. Reclame en retourzending

 1. Contractspartij dient de door Schapenhek.nl geleverde zaak of zaken terstond bij (af)levering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, conditie en maatspecificatie.
 2. Alle reclames van Contractspartij over het geleverde dienen schriftelijk en gespecificeerd bij Schapenhek.nl te worden ingediend binnen 7 dagen na (af)levering. Contractspartij is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek door of namens Schapenhek.nl.
 3. Een reclame ontheft Contractspartij niet van zijn verplichting om het geleverde geheel en onverkort te betalen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is Contractspartij uitsluitend gerechtigd een zaak aan Schapenhek.nl retour te zenden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Schapenhek.nl en onder door Schapenhek.nl te stellen voorwaarden. Ontbreekt voornoemde toestemming, dan is Contractspartij bij retourzending automatisch en zonder ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zijn alle risico’s en kosten verbonden aan transport en opslag voor rekening van Contractspartij.

Artikel 6. Levertijd

 1. Indien partijen in de overeenkomst een levertijd en/of uitvoeringsperiode zijn overeengekomen, gaat Schapenhek.nl er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 2. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen et cetera in het bezit zijn van Schapenhek.nl, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 3. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Schapenhek.nl bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Schapenhek.nl de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Schapenhek.nl kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 1. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Schapenhek.nl kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 2. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Schapenhek.nl worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.
  De totale opschortingstermijn wordt zoveel mogelijk tot een minimum beperkt. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Schapenhek.nl kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 3. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 1. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Risico-overgang

 1. In geval van levering van een zaak gaat het risico van de zaak over op het moment dat Schapenhek.nl deze ter beschikking stelt aan Contractspartij. Van voornoemd moment van levering ontvangt Contractspartij bij (af)levering een schriftelijke en gedateerde verklaring van Schapenhek.nl, tenzij dit tengevolge van omstandigheden aan de zijde van Contractspartij in redelijkheid niet gevergd kan worden van Schapenhek.nl. In laatstgenoemd geval komt het niet (tijdig) ontvangen van de schriftelijke en gedateerde verklaring voor rekening en risico van Contractspartij.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Contractspartij en Schapenhek.nl overeenkomen dat Contractspartij voor het transport zorgt en/of laat zorgen. In dat geval rust het risico van laden, transport en lossen op Contractspartij, die terzake daarvan verplicht is zich adequaat te verzekeren.

Artikel 8. Wijzigingen in het werk

 1.  Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
 •  er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
 • de door Contractspartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 9. Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
  a. Contractspartij het werk heeft goedgekeurd, of;
  b. het werk door Contractspartij in gebruik is genomen; neemt Contractspartij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd, of; c. Schapenhek.nl schriftelijk aan Contractspartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en Contractspartij niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar

heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd, of;
d. Contractspartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd

en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 1. Keurt Contractspartij het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Schapenhek.nl. In dat geval zal Contractspartij Schapenhek.nl in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Schapenhek.nl behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan Contractspartij afgeleverde zaken totdat de totale koopprijs – inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst afgesproken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten – voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Schapenhek.nl in het kader van de overeenkomst ten behoeve van Contractspartij door Contractspartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat Contractspartij ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Schapenhek.nl jegens Contractspartij mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens Contractspartij.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Contractspartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat Schapenhek.nl in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij Schapenhek.nl te melden. Schapenhek.nl is tot generlei vrijwaring van Contractspartij voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart Contractspartij Schapenhek.nl voor aanspraken die derden jegens Schapenhek.nl geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
 3. Indien Contractspartij met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of Schapenhek.nl goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, is Schapenhek.nl gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal Contractspartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts terzake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan VVK is verschuldigd.

Artikel 11. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 1. Schapenhek.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Contractspartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Schapenhek.nl op Contractspartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Schapenhek.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Schapenhek.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Iedere partij kan de overeenkomst – onder schriftelijke opgave van redenen – voortijdig en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzeggen, zonder enige verplichting jegens de andere partij tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Een en ander met inachtneming van het hierna in lid 5 bepaalde.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden
 6. is opgeheven - ten laste van Contractspartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Contractspartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Schapenhek.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Schapenhek.nl op Contractspartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Overmacht

 1. Schapenhek.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractspartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Schapenhek.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Schapenhek.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Schapenhek.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Schapenhek.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Schapenhek.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractspartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Schapenhek.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Schapenhek.nl aangegeven. Schapenhek.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Contractspartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Contractspartij van rechtswege in verzuim. Contractspartij is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Contractspartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien Contractspartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van Contractspartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Schapenhek.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Verplichtingen Contractspartij

 1. Contractspartij is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door hem aan Schapenhek.nl verstrekte inlichtingen en gegevens die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen.
 2. Contractspartij is verplicht alle in verband met de opdracht door of namens Schapenhek.nl gegeven redelijke instructies en voorschriften op te volgen.
 3. Contractspartij zorgt er voor dat Schapenhek.nl tijdig kan beschikken over:
  - alle voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, al dan niet van overheidswege verplicht gesteld (zoals vergunningen), indien nodig in overleg met Schapenhek.nl; - voldoende aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting e.d.
 4. Contractspartij zorgt er voor dat:
  - toegangswegen om de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht zodanig vrij toegankelijk zijn, dat het noodzakelijke transport ongehinderd

kan plaatsvinden;
- de overeengekomen plaats van opstelling van het werk geschikt is voor plaatsing, montage en het verrichten van overige noodzakelijke werkzaamheden door Schapenhek.nl.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Schapenhek.nl is jegens Contractspartij slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Schapenhek.nl in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en Contractspartij. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Schapenhek.nl, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Schapenhek.nl verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Schapenhek.nl in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van
  Schapenhek.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst. De polisvoorwaarden van de door Schapenhek.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
 3. Indien Contractspartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Schapenhek.nl gehouden is, dan is Contractspartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Schapenhek.nl daardoor direct of indirect ontstaan.
 4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen in ieder geval door verloop van een jaar na de dag waarop Contractspartij bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Schapenhek.nl voor die schade.
 5. Contractspartij vrijwaart Schapenhek.nl tegen alle aanspraken van derden, en Contractspartij stelt Schapenhek.nl terzake daarvan geheel schadeloos.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Schapenhek.nl de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, et cetera.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Schapenhek.nl ongeacht of aan Contractspartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schapenhek.nl niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Contractspartij is aan Schapenhek.nl per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. Contractspartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Schapenhek.nl gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van
 4. deze bepaling is Contractspartij aan Schapenhek.nl een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Schapenhek.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Schapenhek.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Vindplaats

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.duurzaamhout.nl. Schapenhek.nl is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen, die eerst van toepassing zijn na acceptatie door Contractspartij.